Privacyverklaring

Bescherming persoonsgegevens

Hadaya verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze u ze heeft gegeven en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over Hadaya

www.hadaya.nl wordt beheerd door Hadaya (Naser Ishak Import V.O.F.).

De gegevens van Hadaya zijn:
Naser Ishak Import V.O.F.
Lemairestraat 7-9
3814 VH Amersfoort
Telefoonnummer 033 25 842 86
info@hadaya.nl
KvK: 09132693

Welke gegevens verzamelt Hadaya?

Wanneer u een aankoop heeft verricht/gaat verrichten van één of meer van onze producten en/of diensten, vragen wij u om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt via het aanvragen van een account in onze webshop. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam contactpersoon
 • Adres
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer (indien nodig)
 • KvK nummer
 • Btw nummer

Met welk doel gebruikt Hadaya de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 1. Voor het uitvoeren van ons vak
  Voor doeleinden die in het belang zijn van uw en onze onderneming. Bijvoorbeeld voor het contact met u opnemen voor het bespreken van de door u geplaatste opdracht, het verstrekken en verkrijgen van informatie. Concreet gaat het om de volgende activiteiten:

  • het aanbieden van een offerte/overeenkomst
  • met u te bellen of te mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • u te informeren over wijzigingen van producten (en/of diensten)
  • om producten bij u af te leveren.
 1. Voor het voeren van een administratie
  Hiervoor verzamelen wij alleen de benodigde gegevens om de met u gesloten overeenkomst van opdracht financieel en administratief te kunnen uitvoeren en vernietigen deze na de wettelijke verplichte bewaartermijn. Concreet gaat het om de volgende activiteiten:

  • het afhandelen van de betaling/facturatie.
 1. Voor het versturen van uitnodigingen voor beurzen en andere email
  • Uitnodigingen worden verstuurd om u uit te nodigen voor de vakbeurzen waaraan wij deelnemen, zodat u in de gelegenheid bent om onze nieuwste producten te bekijken. Op onze mailinglijst staat het e-mailadres en eventueel de voor- en achternaam van onze klanten en relaties. Iedere uitnodiging via de e-mail heeft een uitschrijflink, plus een link ‘Voorkeuren aanpassen’. Deze linkt naar de gegevens van de ontvanger, zodat deze gewijzigd kunnen worden. De verzending van de uitnodigingen gaat met de online software van Mailchimp
  • Persoonsgegevens die worden ingevuld op het contactformulier op de website worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag. Deze zullen niet gebruikt worden voor commerciële mailings.

Wanneer u in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment en met het grootste gemak weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Wij verwijderen de e-mailadres aan het eind van elke maand uit ons bestand en zullen de gegevens niet verder bewaren, tenzij dat wettelijk verplicht is.

Onze webshop

Wij gebruiken de door u aangeleverde gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De gegevens zullen niet aan derden verkocht en/of verstrekt worden. De gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Aan wie worden gegevens doorgegeven?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onze eigen zakelijke activiteiten, maar in de sommige gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

 • Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hostingbedrijven, voor het hosten van de website en de webshop. De hostingprovider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
 • Onze boekhouder. De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze boekhouder.
 • Ons team. Voor onze teamleden is het soms noodzakelijk om bij gegevens van klanten te kunnen. Wij hebben met hen een overeenkomst gesloten, waarin ze voor geheimhouding getekend hebben.
 • Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met een klant kan het nodig zijn de gegevens van die klant door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure te gebruiken. Daarbij zullen alleen de gegevens doorgegeven worden die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

Als wij daar wettelijk toe verplicht zij moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze uitnodigingen voor de vakbeurzen zullen de persoonsgegevens voor de uitnodigingen uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in het boekhoudsysteem worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Uw rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Uw verzoek zal binnen 4 weken door ons in behandeling genomen worden. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@hadaya.nl.

Hadaya wilt u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Privacyverklaring Hadaya, versie mei 2018